ALGEMENE (VERKOOPS)VOORWAARDEN

 

Art. 1 Toepassingsgebied:

De algemene voorwaarden van BV HEKON maken één geheel uit met de door de klant aangegane verbintenis. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes van BV HEKON aan haar klant, alle bestellingen van de klant, en op alle overeenkomsten tussen BV HEKON en de klant. Iedere ermee strijdige bepaling wordt als niet bestaande beschouwd, tenzij door ons schriftelijk aanvaard.

Onze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien BV HEKON deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van BV HEKON, moeten, opdat ze aan BV HEKON tegenstelbaar zouden zijn, door BV HEKON voorafgaandelijk en schriftelijk bevestigd worden.

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van een met de Klant gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Art. 2 Betaling:

Alle prijzen worden in EURO uitgedrukt en zijn exclusief BTW behoudens andere vermelding.

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebeuren betalingen van facturen contant bij levering.

Ingeval van maatwerk of aanneming wordt door de klant een voorschot van 25% van de overeengekomen aannemingsprijs inclusief BTW betaald. Ingeval de kredietverzekeraar van BV HEKON geen dekking verleend aan de klant dient onmiddellijk de volledige overeengekomen aannemingsprijs door de klant te worden betaald.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag vanaf factuurdatum worden verhoogd met een verwijlintrest welke berekend zal worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand, met een minimum van 8%.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van € 40,00 onverminderd de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding in geval van gerechtelijke invordering en alle andere rechten welke BV HEKON kan doen gelden.

BV HEKON zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van BV HEKON om nakoming en/of schadevergoeding van de Klant te vorderen.

Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs van niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

Art. 3 Offertes en bestellingen:

De offertes van BV HEKON, alsmede door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts bij wijze van inlichting en binden BV HEKON niet. BV HEKON zal bij elke bestelling door de klant slechts gebonden zijn na bevestiging van deze bestelling door BV HEKON. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging dienen door de klant schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de twee dagen na de orderbevestiging.

Art. 4 Eigendomsvoorbehoud:

BV HEKON blijft eigenaar van de goederen tot de klant ze volledig betaald heeft, zelfs indien afbetalingen zouden toegestaan zijn. Bij niet betaling behoudt BV HEKON het recht voor de goederen terug te nemen, met de kosten van terugname ten laste van de klant. Bij gedeeltelijke betaling zal het betaalde bedrag aan de klant worden teruggestort, onder vermindering van een bedrag gelijk aan minimum 20% van het factuur bedrag, onder voorbehoud een hogere waardevermindering te verrekenen in geval van beschadiging, abnormale slijtage of andere elementen die een hogere waardevermindering verrechtvaardigen. De klant verbindt zich ertoe dit eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan alle derden aan wie hij deze goederen verder zou leveren, in hun bezit zou stellen of aan hun toezicht zou toevertrouwen. Deze goederen zullen geen voorwerp kunnen uitmaken van enig pand en/of voorrecht in het voordeel van derden.

Art. 5 Meldingsplicht:

De klant dient de conformiteit van de goederen bij de levering te controleren.

Klachten betreffende de levering zoals doch niet beperkt tot non-conformiteit en gebreken, zal de klant, gelet op zijn onderzoeksplicht, binnen de 48 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd melden op de zetel van BV HEKON.

Klachten en opmerkingen betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op bovenvermelde zetel van BV HEKON te worden bekendgemaakt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum.

Eventuele verborgen gebreken dienen 48 uur na de vaststelling ervan aangetekend gemeld te worden.

Na deze termijn worden de goederen beschouwd als definitief aanvaard, wat de mogelijkheid van latere klachten uitsluit. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

Art. 6 Retour

Voor alle retourzendingen geldt de volgende procedure:

 • Voordat de klant een product wenst terug te sturen, dient de klant schriftelijk het formulier “aanvraag retour goederen” in te vullen en per kerende te zenden per e-mail: info@hekon.be. Het desbetreffende formulier treft de klant aan op het klantenportaal van de website van BV HEKON.
 • Het formulier moet voorzien zijn van:
  • de desbetreffende leverbonnummer of factuurnummer;
  • contactgegevens;
  • omschrijving van de redenen van retour;
  • retourwijze.
 • Enkel na ontvangst van het formulier en na schriftelijke aanvaarding van het retourformulier door BV HEKON kan de klant een artikel terug zenden;

Voor alle retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

 • Enkel artikelen waarvan de desbetreffende factuur of bestelbon recenter dan 2 maand is, worden aangenomen voor retour;
 • Enkel onbeschadigde stockartikelen kunnen worden teruggestuurd. BV HEKON behoudt zich het recht om het retour van beschadigde pakketten te weigeren;
 • Enkel artikelen verpakt in originele verpakking worden door BV HEKON aangenomen. BV HEKON behoudt zich het recht om het retour van niet-originele verpakte pakketten te weigeren;
 • Een artikel wordt samen met zijn accessoires beschouwd als één geheel. Als de klant een bundel heeft besteld, dient het pakket in zijn geheel te worden teruggestuurd. BV HEKON behoudt zich het recht om het retour van onvolledige pakketten te weigeren;
 • De goederen dienen vergezeld te zijn van het volledig ingevuld retourdocumenten inclusief leverbonnummer of factuurnummer;
 • De retour genomen goederen zullen het voorwerp uitmaken van een waardevermindering van 20%;
 • Na inspectie en goedkeuring van de staat der goederen wordt een creditnota opgemaakt, waarin de 20% verrekend wordt.

Na bevestiging door BV HEKON kan de klant de artikelen ofwel laten ophalen bij een volgende levering door BV HEKON ofwel per post verzenden, rekening houdende met de volgende voorwaarden:

 • De klant kan, na telefonisch of schriftelijk contact, BV HEKON verzoeken dat de artikelen bij een volgende levering door BV HEKON in het magazijn van de klant retour worden genomen. BV HEKON behoudt zich het recht om dit verzoek te weigeren;
 • Indien de artikelen per post worden verzonden, dient de zending goed verpakt te zijn. De artikelen dienen in met beschermend en schokabsorberend materiaal te worden verpakt. De klant zorgt ervoor dat het product rondom is ingepakt, zodat het product niet tegen de zijkanten van het pakket kan stoten en niet in het pakket kan verschuiven.
 • De zending moet voldoende gefrankeerd zijn;
 • De kosten voor het retour sturen zijn altijd voor rekening van de klant tenzij het een verkeerde levering betreft;
 • Het risico voor het retour zenden is voor rekening van de klant.

Art. 7 Vervoersrisico en -kosten:

De goederen worden steeds vervoerd op gevaar en voor risico van de klant. Wanneer de goederen beneden een factuurwaarde van € 300,00 door ons worden geleverd, zal een vervoerkost van €15,00 in rekening gebracht worden op de factuur. We behouden ons het recht voor dit bedrag te wijzigen in functie van prijsverhogingen voor brandstof, lonen, materialen, diensten, enz.

Art. 8 Prijs:

BV HEKON behoudt het recht voor de prijzen in haar tarieven aan te passen indien de economische wetmatigheid dit vereist, tenzij in offerte een uitdrukkelijke vaste geldigheid door ons vooropgezet is. Bij prijsverhoging zal de klant hiervan op voorhand verwittigd worden, waarbij hij het recht heeft om binnen de tien dagen na ontvangst de bestelling te annuleren, zonder kosten voor de klant.

Art. 9 Openstaande facturen:

De betaling van één factuur veronderstelt niet de vereffening van de vorige onbetaalde facturen. Elke betaling door de klant zal verrekend worden op de oudste openstaande factuur.

Art. 10 Tekeningen en plan - leveringstermijnen:

Elke klant is verantwoordelijk voor de door hem opgegeven tekeningen, schetsen en afmetingen. BV HEKON heeft geen enkele verplichting om deze gegevens te controleren noch op hun onderlinge aanpasbaarheid noch op hun functionaliteit noch op de geschiktheid voor het gebruik waarvoor de opdrachtgever ze heeft bestemd, zelfs al is deze bestemming haar bekend.

Leveringstermijnen, indien ze worden opgegeven, hebben enkel een informatief karakter en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht aan de klant op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.

Art. 11 Overmacht:

BV HEKON zal in geval van overmacht, zoals bv. ziekte onder het personeel van BV HEKON, werkstaking, bedrijfsstoornis, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, oorlog, of tekortkoming vanwege de leveranciers en transporteurs van BV HEKON, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat BV HEKON in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Art. 12 Aansprakelijkheid:

Ingeval BV HEKON aansprakelijk zou zijn wegens een gebrek, beperkt haar aansprakelijkheid zich tot herstel in natura. Dit wil voor geleverde goederen zeggen door herstelling of vervanging van de gebrekkige geleverde goederen of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder dat BV HEKON daarenboven tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.

Onrechtstreekse schade en gevolgschade worden niet vergoed. BV HEKON zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van BV HEKON. BV HEKON zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of enige andere schade of gebreken.

De aansprakelijkheid van BV HEKON zal alleszins beperkt zijn tot de bedragen welke de klant aan BV HEKON heeft betaald met betrekking tot het specifieke goed waardoor de schade is ontstaan.

Art. 13 Wanprestatie:

Ingeval van verbreking van de overeenkomst door de klant of omwille van enige wanprestatie in hoofde van de klant, zal een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding. Deze verbrekingsvergoeding bedraagt 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs of koopprijs inclusief BTW. Een annulering van een bestelling bij BV HEKON dient schriftelijk te geschieden, en mits forfaitaire vergoeding van 30% van de overeengekomen aannemingsprijs of koopprijs inclusief BTW.

Indien de werkelijk geleden kosten hoger liggen, zullen de werkelijk geleden kosten verschuldigd zijn.

Art. 14 Bevoegdheid en toepasselijk recht:

In geval van betwisting aanvaarden de partijen het geschil te onderwerpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout onder toepassing van de Belgische wetgeving.